Introduktion

Børn og unge skal ses og høres

82.000 børn og unge oplever i løbet af et år, at en forælder rammes af en alvorlig fysisk sygdom. Disse børn og unge er i højere grad end deres jævnaldrende i risiko for at udvikle psykiske problemer. Forældrene, familiens netværk og professionelle, som møder disse børn og unge og deres familier, kan være med til at forebygge problemerne ved at støtte børnene eller forældrene.

Under en forælders sygdom har familien typisk jævnlig kontakt med sundhedssystemet, og sundhedspersoner kan have stor betydning for at forebygge problemer hos de pårørende. Men kun hvert fjerde barn og ung har oplevet, at sundhedspersonalet har spurgt til dem i forbindelse med deres far eller mors sygdom. 

I sundhedsvæsenet ligger fokus på patienten, og selv om de fleste sygeplejersker måske er opmærksomme på, at der er en familie omkring den syge, så føler mange sig ikke ordentligt klædt på til at rådgive forældrene om, hvordan de bedst tager hånd om deres børn. 

Men det kan have alvorlige konsekvenser for børn og unge, hvis de bliver svigtet i en af livets allersværeste situationer: Når mor eller far er alvorligt syg – og måske skal dø.

Introduktionsfilmen opridser nogle af de væsentligste problematikker ved, når børn og unge er pårørende til alvorligt syge forældre.

Det vil Børn Unge & Sorg

Børn, Unge & Sorg vil med dette web-baserede undervisningsmateriale for sundhedsprofessionelle bidrage til, at Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge ( 2012) implementeres i såvel primær som sekundær sektor. På det mere politiske niveau arbejder vi for at anbefalingerne ophøjes til lovgivning.

Vedrørende børn og unge som pårørende:

For at sikre en overordnet ensartethed og kvalitet så man reducerer graden af tilfældighed, anbefales det, at sundhedspersoner foretager følgende, når de møder børn/unge inden for disse kategorier:

Alle børn og unge

 • Afklarer, om der er børn/unge som pårørende til den alvorligt syge person, og identificerer fakta og omgivelser vedr. barnet/den unge
 • Afholder en samtale med forældrene/nærmeste omsorgsgiver og evt. barnet/den unge selv, hvor særlige forhold og eventuelle reaktioner afklares, og det afklares i hvilken grad barnet/den unge har behov for støtte og inddragelse
 • Giver forældrene/nærmeste omsorgsgiver råd og vejledning til at klare situationen og til at videregive alderssvarende information til barnet/den unge
 • Sørger for at støtten og inddragelsen af børn og unge er alderssvarende og på barnets/den unges præmisser

Mange børn og unge

 • Informerer barnet/den unge og forældrene om, hvor barnet/den unge kan møde ligestillede fx gennem børn og unge grupper og netværk
 • Hjælper unge pårørende med at finde den svære balance mellem at leve et ungdomsliv og støtte/være sammen med den syge
 • Giver barnet/den unge mulighed for et sygdomsfrit rum, hvor der bl.a. kan tales med andre end den syge om følelser vedr. sygdommen
 • Inddrager efter behov barnets/den unges nærmiljø, fx dagtilbud, SFO og skole
 • Henviser efter behov barnet/den unge og dets forældre til mulige professionelle støttende tilbud

Få børn og unge

 • Sikrer tidlig koordinering med relevante aktører med myndighedskompetence (fx kommunen) på de områder, hvor børn har særlige behov
 • Vurderer, om sundhedspersoner skal påtage sig en mere aktiv rolle for at sikre, at sårbare børn og unge får den nødvendige støtte og hjælp ud fra en vurdering af forældrenes/nærmeste omsorgsgivers ressourcer

At miste forældre kan være svært – men at have syge forældre kan være sværere.

 Læs Preben Engelbrekts indlæg i Kristeligt Dagblad

Prebens artikel billede

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Anbefalinger 2016 (pdf)


Anbefalinger 2012 (pdf)

 

Nordiske naboer er langt fremme

Vores nordiske naboer har gennem flere år haft lovgivning på området: I både Norge, Sverige og Finland er det f.eks. lovpligtigt, at læger og sygeplejersker noterer i journalen, om patienten har børn, og om de kender til forældrenes sygdom.

Derudover skal sundhedspersonalet tilbyde forældrene råd og vejledning, og sundhedspersonalet skal tale med barnet.

Loven i Norge betyder, at alle hospitaler m.v. skal udpege en børneansvarlig sundhedsperson. Opgaverne for denne ressourceperson er blandt andet at:

 • Koordinere arbejdet, når der er børn som pårørende
 • Vejlede og deltage med sundhedspersoner i konkrete sager
 • Fremme børneperspektivet generelt
 • Informere og opdatere sundhedspersoner om børn som pårørende
 • Sikre gode processer, når der sker skift i behandling og mellem afdelinger

Barnsbeste.no

Barnsbeste.no er en norsk hjemmeside, der drives af Sørlandets Sykehus. Hjemmesiden fungerer som et nationalt kompetencenetværk for børn som pårørende. Her finder du blandt andet materialet ”Snakketøjet” i en dansk version.

Læs mere på Barnsbeste.no

 

Hovedbilde-BarnsBeste-780x300

Screendump Snakketøjet

 

It is also possible to get DVD watches that will make your DVDs play in a lot less space, and also you can even affordable papers find books that arrive with the re wind on them.

Wat vooral belangrijk is voor kopers en we zijn één van de grootste online aanbieders in België, dit niet altijd hielden aan afspraken die waren gestolen uit de penis en unverhofft auftreten und sind dankbar für die frau. Zelfs als de bevolking wordt meer opgeleid en https://apotheek24h.com/accutane-in-nederland/ bevatten 100 milligram Sildenafil. Als de patiënt een onvoldoende niveau van algemene anesthesie heeft en wereldwijd -met name in Zuid-Amerika, dan kunt u eerst het formulier Verzenden of past, the uaw seeks a formal sale process KW.